Адвокат Румяна Тодорова извършва следните юридически услуги:


Услуги:

• консултации и процесуално представителство по бракоразводни процеси, дела за издръжка, бащинство, включително изготвяне на искови молби, становища, декларации и други по СК (Семеен кодекс);
• посредническа дейност като медиатор по извънсъдебно разрешаване на спорове (медиация);
• посредническа дейност при покупко-продажба или отдаване под наем на недвижими имоти, включително и участие в преговори;
• абонаментно правно обслужване на търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел, кооперации, фирми на ЕТ;
• представителство и процесуална защита, включително и правна помощ при подготовката и воденето на съдебни спорове/дела;
• изготвяне на проекто-нотариални актове и консултации във връзка с всякакви сделки с недвижими имоти;
• изготвяне на предварителни и окончателни граждански договори;
• учредяване, всякакви промени, включително вливане, сливане, разделяне, отделяне и прекратяване на търговски дружества, сдружения, фондации, кооперации, граждански дружества фирми на ЕТ и регистрация в Агенцията по вписванията, Булстат, НОИ и пред данъчни власти;
• изготвяне и вписване на обезпечения по бъдещи искове и текущи дела и ипотеки;
• изготвяне на правни анализи, участие в преговори, подготовка и сключване на сделки и правна помощ при изпълнението им.

Консултации в областта на:

• Гражданско право и процес,
• Семейно и наследствено право,
• Сделки с недвижими имоти,
• Административно право и процес,
• Облигационно право,
• Вещно право,
• Наказателно право и процес,
• Търговско право.